• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
วิสัยทัศน์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี 2561-2564
สารจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     
 • ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • นายเรวัต ประสงค์
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้ว่าพบประชาชน
วิดีโอกิจกรรม
ข่าวสารความเคลื่อนไหว
สื่อประชาสัมพันธ์
  อยุธยา
                    Multimedia