• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | Declaration of intent on public administration integrity and transparency policy | สิทธิและหน้าที่ในการใช้งานระบบสารสนเทศจังหวัด | มาตรการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานภาครัฐ | มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง | มาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ | แนวทางดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน | เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการให้หรือรับสินบน | คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน | มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ | รวมคู่มือประชาชนในการติดต่อรับบริการ | #รายงาน#วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ | #รายงาน# วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๑ | อ่านทั้งหมด การดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิสัยทัศน์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี 2561-2564
สารจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     
 • ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • นายเรวัต ประสงค์
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้ว่าพบประชาชน
ข่าวสารความเคลื่อนไหว
สื่อประชาสัมพันธ์
  อยุธยา
                    Multimedia