• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
หนังสือเวียน/ข้อสั่งการ
การช่วยเหลือประชาชนด้านที่อยู่อาศัย
23 ตุลาคม 2559
วันที่ออกหนังสือ : 23 ตุลาคม 2559
เลขที่ : อย ๐๐๑๗.๑ / ว ๙๔๗๙
เรื่อง : การช่วยเหลือประชาชนด้านที่อยู่อาศัย [ด่วนที่สุด]

แจ้งให้ทุกอำเภอรายงานผลการสำรวจการช่วยเหลือประชาชนด้านที่อยู่อาศัย  เพื่อจังหวัดรวบรวมจัดส่งให้กระทรวงมหาดไทย สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำสารคดีต่อไป  โดยให้จัดส่งจังหวัดภายในวันพุธที่ ๑๘ ต.ค. ๕๙