• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
หนังสือเวียน/ข้อสั่งการ
แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปฎิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2 ตุลาคม 2559
วันที่ออกหนังสือ : 2 ตุลาคม 2559
เลขที่ : อย 0017.1/ว 17933
เรื่อง : แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปฎิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ทั่วไป]