• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
หนังสือเวียน/ข้อสั่งการ
การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์
12 กรกฎาคม 2561
วันที่ออกหนังสือ : 12 กรกฎาคม 2561
เลขที่ : อย 0017.1/ว12364
เรื่อง : การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ด่วนที่สุด]