• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
หนังสือเวียน/ข้อสั่งการ
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์เสนอความคิดเห็นของประชาชน ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
2 กรกฎาคม 2561
วันที่ออกหนังสือ : 2 กรกฎาคม 2561
เลขที่ : นร 01050.06/ว3932
เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์เสนอความคิดเห็นของประชาชน ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ทั่วไป]