• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
หนังสือเวียน/ข้อสั่งการ
แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้างานรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ดำรงะรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ออกหนังสือ : 5 กุมภาพันธ์ 2561
เลขที่ : อย 0017.1/ว2352
เรื่อง : แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้างานรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ดำรงะรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ทั่วไป]