• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
หนังสือเวียน/ข้อสั่งการ
การปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน และแบบรายงานข้อมูลจังหวัด
18 กรกฎาคม 2560
วันที่ออกหนังสือ : 18 กรกฎาคม 2560
เลขที่ : มท 0205.3/ว3831
เรื่อง : การปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน และแบบรายงานข้อมูลจังหวัด [ด่วนมาก]

การปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน และแบบรายงานข้อมูลจังหวัด