• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
หนังสือเวียน/ข้อสั่งการ
แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยวิสาหกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
26 พฤษภาคม 2560
วันที่ออกหนังสือ : 26 พฤษภาคม 2560
เลขที่ : ที่ อย 0017.1/ว9644
เรื่อง : แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยวิสาหกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 [ทั่วไป]