• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
หนังสือเวียน/ข้อสั่งการ
แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยวิสาหกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
1 พฤษภาคม 2560
วันที่ออกหนังสือ : 1 พฤษภาคม 2560
เลขที่ : อย 0017.1/ว8171
เรื่อง : แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยวิสาหกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 [ทั่วไป]