• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
หนังสือเวียน/ข้อสั่งการ
แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยวิสาหกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน มีนาคม 2560
27 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ออกหนังสือ : 27 กุมภาพันธ์ 2560
เลขที่ : อย 0071.1/ว4249
เรื่อง : แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยวิสาหกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน มีนาคม 2560 [ทั่วไป]