• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
หนังสือเวียน/ข้อสั่งการ
แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙
9 พฤศจิกายน 2559
วันที่ออกหนังสือ : 9 พฤศจิกายน 2559
เลขที่ : ที่ อย 0017.1/ว 20416
เรื่อง : แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ [ทั่วไป]

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559