• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
หนังสือเวียน/ข้อสั่งการ
มาตรการตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
23 ตุลาคม 2559
วันที่ออกหนังสือ : 23 ตุลาคม 2559
เลขที่ : อย ๐๐๑๗.๑/ว ๑๙๗๔๑
เรื่อง : มาตรการตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ [ด่วนที่สุด]

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการสำรวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่  โดยได้มอบหมายให้ทุกอำเภอรายงานผลการสำรวจปัญหา และ ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามแบบที่กำหนดส่งจังหวัดภายในวันที่ ๕ ของเดือน และกำหนดส่งครั้งแรก ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙