• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงานประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 การเจรจาไกล่เกลี่ย กรณีพิพาทอัตราค่าธรมเนียมการเช่าที่ดิน
17 พฤษภาคม 2560

           วันนี้ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และผู้ร้องเรียนได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขข้อพิพาท กรณี การเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดินอยู่อาศัย ซึ่งเดิมผู้ร้องได้ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิการเช่า ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 แต่เมื่อมีการรังวัดได้เกิดข้อพิพาทกับที่ดินข้างเคียง จึงยังไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิการเช่าได้ โดยในขณะที่ขอจดทะเบียนสิทธิการเช่าในปี พ.ศ. 2553 ยังไม่มีการเรียกเก็บค่าบำรุงศาสนสมบัติ จำนวนร้อยละ 3 ของราคาประเมินที่ดิน ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 สามารถระงับข้อพิพาทได้ จึงขอจดทะเบียนสิทธิการเช่าพบว่าต้องเสียค่าบำรุงศาสนสมบัติ จำนวน 74,400 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งผู้ร้องมีฐานะยากจนไม่สามารถชำระเงินได้ จึงประสงค์ขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ ส่งเรื่องให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิจารณายกเว้นหรือลดค่าบำรุงศาสนสมบัติในครั้งนี้

144