• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงานประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการตรวจติดตามพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ 3)
8 กุมภาพันธ์ 2560

          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าสัมมนาโครงการตรวจ

ติดตามพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภาค   ครั้งที่  3 ณ ห้องอู่ทอง 1 โรงแรมคลาสสิก  คามิโอ  อยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา นายเรวัต   ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ณ  ห้องอู่ทอง 1

โรงแรมคลาสสิก คามิโอ  อยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา   โดยมีนายศรันย์    รักษ์เผ่า  ผู้อำนวยการคุ้มครองบริโภค

 ด้านโฆษณา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด  กล่าวรายงาน

และทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่

และแก้ปัญหาการร้องเรียน