• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงาน วันที่ 27 มกราคม 2560 การบรรยายเรื่อง การสร้างการมีส่วนร่วมตรวจสอบทุจริตเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้แก่ อปพร.อำเภออุทัย
8 กุมภาพันธ์ 2560

            วันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 12.00 น. นายปรัชญา ประทุมชมภู ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การสร้างการมีส่วนร่วมตรวจสอบทุจริตเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ณ ที่ว่าการอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่   อปพร.อำเภออุทัย จำนวน  50 คน โดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีกำหนดจัดให้ครบทั้ง 16 อำเภอ  หลักสูตรละ 1วัน เพื่อให้เครือข่าย อปพร.ทั้งจังหวัด   มีจิตสำนึกไม่ทุจริต   และมีองค์ความรู้ด้าน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   ตลอดจนร่วมอาสาตรวจสอบ   แจ้งเบาะแสให้กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด   ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือหน่วยงานอิสระ ตามช่องทางที่สะดวก