• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัดการบริการศูนย์ดำรงธรรม
18 มกราคม 2560

วันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางจรัญญา ศรีไพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีปรัชญา ประทุมชมพู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมประชุมหารือเรื่อง ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติการของผู้ว่าราชการจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีนายนพดล ปราศราคี  ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธาน 

เรื่องการบริหารของศูนย์ดำรงธรรม เป็นหนึ่งในตัวชี้วัด  โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดำรงธรรม  ได้คะแนน 4.1655 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อยู่ระหว่างประสานไปยังกระทรวงมหาดไทย ว่าจะวัดผลงานบริการของศูนย์ดำรงธรรมในทิศทางเดียวกันของทั้งประเทศอย่างไร ทั้งนี้ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมได้เสนอที่ประชุมเรื่องตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญด้านการบริการ และสำนักงาน ก.พ.ร. ได้เชิญชวนให้ทุกจังหวัดสมัครขอรับรางวัล “ศูนย์ราชการสะดวก” ระหว่างวันที่  1-31 มกราคม ศกนี้