• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงาน ประจำวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 การประชุม การแก้ไขปัญหากรณีนางสาวปรียาวรรณ บุญปก ขอความช่วยเหลือกรณีตลิ่งทรุดตัว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
19 กรกฎาคม 2560

การประชุม การแก้ไขปัญหากรณีนางสาวปรียาวรรณ บุญปก ขอความช่วยเหลือกรณีตลิ่งทรุดตัว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๔  ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อาคาร ๔ ชั้น)