• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงานประจำวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560 กรณี ขอพระราชทานความช่วยเหลือ เรื่องที่อยู่อาศัย ของนางสาวอารียา แก้วฉวี
26 กรกฎาคม 2560

    กรณี ขอพระราชทานความช่วยเหลือ เรื่องที่อยู่อาศัย ของนางสาวอารียา แก้วฉวี     

                ตามที่กรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์ สำนักงานพระราชวัง แจ้งว่า กรณี นางสาวอารียา แก้วฉวี ขอพระราชทานความช่วยเหลือ เรื่องที่อยู่อาศัย เนื่องจากเกิดเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ทำให้บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังสร้างความเดือดร้อนให้กับนางสาวอารียาฯ และครอบครัว ปัจจุบัน ได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านของญาติซึ่งมีผู้อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังได้รับความเดือดร้อน เรื่องเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียน รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัวของนางสาวอารียา แก้วฉวี ต่อไป

            เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัวของนางสาวอารียา แก้วฉวี ประกอบด้วย

          1. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบถุงยังชีพพระราชทาน

         2. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเงินสด จำนวน 5,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ

         3. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบถุงยังชีพ

        4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2547

        5. องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 37,550 บาท ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2543

          กรณีดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยแล้ว เห็นควรรายงานผลให้สำนักงานพระราชวังทราบต่อไป