• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ (ปรับปรุงใหม่)
18 กรกฎาคม 2560

การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ (ปรับปรุง)

 

1. การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ

อย 0017.1/ว11162 ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2560 

 

2. หนังสือเวียน การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ

อย 0017.1/ว12918 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560 

 

3. การปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน และแบบรายงานข้อมูลจังหวัด

เริ่มใช้วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2560

มท 0205.3/ว3831 ลงวันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ.2560

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ --> http://ww2.ayutthaya.go.th/ayudamrong/order

 

หมายเหตุ

     ขอความร่วมมือ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่ง ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล ในแบบสอบถามของประชาชนทุกแผ่น หากไม่ครบถ้วนให้แจ้งผู้ตอบแบบสอบถาม ให้มากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย