• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตอบคำถาม 4 ข้อ จากนายกรัฐมนตรี
29 พฤษภาคม 2560

สำหรับคำถาม 4 ข้อ ของนายกฯ คือ

               1.ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่                

               2.หากไม่ได้จะทำอย่างไร              

               3.การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงอนาคตประเทศ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปนั้น ถูกต้องหรือไม่              

               4.ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมควรจะมีโอกาสเข้าสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้แล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีอะไร

 

แนวทางปฏิบัติ

               1. สถานที่รับฟังความคิดเห็น ตอบความคิดเห็น 4 ข้อ รับแบบฟอร์มที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/ศูนย์ดำรงธรรรมอำเภอ  ที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ตั้งอยู่ชั้น ๑ อาคาร ๔ ชั้น)  และที่ว่าการอำเภอ ทั้ง ๑๖ อำเภอ   ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอความร่วมมือมายังประชาชนให้นำบัตรประชาชนมาด้วย

              2. ห้วงเวลารับฟังความคิดเห็น เริ่มรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ทั้งนี้ ยังไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น

               3. ช่องทางรับฟังความคิดเห็น **เป็นช่องทางรับฟังความคิดเห็นเดียว** ประชาชนมาแสดงความคิดเห็นด้วยตนเอง แสดงบัตรประชาชน กรอกความคิดเห็น พร้อมลงลายมือชื่อผู้แสดงความคิดเห็น

               4. ข้อมูลที่ได้รับ จังหวัดจะมีคณะกรรมการกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและแสดงความติดเห็นระดับจังหวัด  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน  เมื่อครบทุกระยะ 10 วัน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจะส่งแบบสอบถาม พร้อมสรุปผลการตอบแบบและแสดงความคิดเห็น ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ครั้งแรกส่งวันที่ 30 มิถุนายน 2560 

โปรดทราบ !!!

มิใช่การสำรวจตวามคิดเห็นเพื่อการทำโพลของรัฐบาลแต่อย่างใด  แต่เป็นเพียงเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเพื่อให้รัฐบาลและส่วนราชการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการต่อไป 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมไม่ขยายความหรือตีความทั้ง 4 ประเด็น  เพื่อป้องกันมิให้เกิดความสับสนในคำถามดังกล่าว

การปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน และแบบรายงานข้อมูลของประชาชน เริ่มใช้วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

http://ww2.ayutthaya.go.th/ayudamrong/order/detail/20

144