• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ผู้แทนผู้ประกอบการร้านค้า ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยมี พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เป็นประธานการประชุม พร้อม นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ รองอธิบดีกรมศิลปากร นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายทรงกลด  สว่างวงศ์  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางจรัญญา ศรีไพร  ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  นางสยุมพร  กุลสุ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 

การประชุมครั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ และ ภาคประชาชน ได้มีความเข้าใจตรงกัน เปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายรับทราบแผนการดำเนินการ โดยภาครัฐได้เตรียมความพร้อมในการย้ายร้านค้าจากวิหารมงคลบพิตรเข้าสู่บริเวณศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(หลังเก่า) จำนวน ๘๐ ร้านค้า ตามแผนที่กำหนดไว้ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  และ ย้ายร้านค้าอีก ๑๑๗ ร้านค้าภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมูลนิธิวิหารมงคลบพิตรภายหลังจากเคลื่อนย้ายร้านค้าจะปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงามรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ และจังหวัดได้จัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ กว่า ๔๐ ล้านบาท

คาดศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(หลังเก่า) จะเป็นจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยว  สถานที่จอดรถบัส รถตู้ รถสามล้อ  รถรางล้อยาง  ให้เช่ารถจักรยาน จุดถ่ายภาพ  จุดชมการแสดงตลอดวันเสาร์-อาทิตย์ตลอดปี  บริการห้องน้ำสะอาดและซื้อของฝากของที่ระลึก ที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่ง