• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีมอบบ้านพระราชทาน

              เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน และเชิญหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ให้การสนับสนุน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านให้กับนางเมตตา โรจนประดิษฐ ผู้ซึ่งขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องจาก สามีป่วยเป็นโรคมะเร็งตับ และปลูกบ้านอยู่ในที่ดินสาธารณะของเทศบาลเมืองอโยธยา ต่อมาถูกฟ้องขับไล่ให้ออกจากที่ดิน จึงได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถหาที่อยู่ใหม่ได้ จึงขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย             

 

             จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ความช่วยเหลือโดยได้จัดสรรที่ดินราชพัสดุ ขนาด ๘๕ ตารางวา ดำเนินการก่อสร้างบ้านให้กับนางเมตตาฯ โดยความร่วมมือของหน่วยงานราชการ เอกชนและประชาชนจนแล้วเสร็จ และใช้ชื่อว่า “บ้านรวมน้ำใจ” บ้านเลขที่ ๒๓/๔ หมู่ ๓ ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือจากการก่อสร้างบ้านนางเมตตาฯ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฯ ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้นำไปปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับนายปรีดา วรรณประเสริฐ ที่อยู่ติดกันเนื่องจากได้ตรวจสภาพบ้านพบว่า บ้านมีสภาพผุพัง มีสมาชิกอาศัยอยู่ในบ้าน จำนวน ๕ คน ผู้ชาย ๑ คน ผู้หญิง ๑ คน เด็ก ๒ คน และคนชราผู้พิการทางสายตาอีก ๑ คน ซึ่งดำเนินการเปลี่ยนฝาบ้าน ทำพื้นบ้าน และเปลี่ยนบันไดให้ใหม่แล้ว เป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เพื่อนบ้านช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกัน