• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
กรณี ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท กรณี กองทุนสัจจะหมู่บ้าน อำเภอบางไทร

           วันที่ 21 ธันวาคม 2558 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ ปลัดอำเภอเลขานุการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางไทร ร่วมกับพัฒนากรประจำตำบลโคกช้าง อำเภอบางไทร ร่วมไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทกรณี "กองทุนสัจจะหมู่บ้าน"

          ผลการพูดคุยระหว่างคณะกรรมการกองทุนฯ กับลูกหนี้ เป็นไปด้วยบรรยากาศมิตรภาพสมานฉันท์ "การไกล่เกลี่ยสำเร็จ! ลูกหนี้ส่งเงินที่ค้างจำนวนกว่า 200,000 บาท ส่งคืนกองทุนฯ เรียบร้อยครบถ้วน"

          #สะดวก #รวดเร็ว #ลดคดีไปสู่ศาล #กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์#