• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
สรุปผลการมอบนโยบายของ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคกลาง

          โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในส่วนภูมิภาค

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 สรุปผลการมอบนโยบายของ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคกลาง เวลา 13.00 น.ดังนี้

          1) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพ ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านต้องปรับตัวต่อการทำงานให้ได้

          2) รัฐบาลเชื่อมั่นในศักยภาพการทำงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อยู่ที่ตัวเราเองจะทำให้เกิดความสำคัญความเชื่อมั่นได้หรือป่าว ขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกันทำงานให้พี่น้องประชาชนเกิดความเชื่อมั่นให้ได้

          3) สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชาติ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่ ปกป้องเชิดชู อย่าให้ใครมาดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ได้

          4) การน้อมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้มาปรับใช้ลงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต โดยทีมครูฝึกอำเภอ ทีมครูฝึกตำบล

          5) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ขอให้ร่วมมือกันทำอย่างสมพระเกียรติ ในวันที่ 25-29 ตุลาคม 60

          6) ด้านเศรษฐกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องช่วยขับเคลื่อน อำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจไปสู่ ประเทศไทย 4.0 ให้ได้ และทำให้ประเทศศูนย์กลางทางการค้าระหว่างประเทศเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

         7) ด้านพลังงาน เพื่อให้เกิดความมั่นคง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องช่วยกันสร้างความเข้าใจต่อประชาชน ในพื้นที่ ให้เข้าใจถึงปัญหา และแนวทางที่ทางรัฐบาลต้องการจะแก้ปัญหา ในการสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่นั้นๆ

          8) ด้านสังคม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องช่วยกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้กลับมาน่าอยู่ เหมือนเดิม  ช่วยสอนให้คนเป็นคนดี คนเก่ง เริ่มจากครอบครัว โรงเรียน หมู่บ้าน/ชุมชน ให้ได้ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากล่อมเกลาคนในสังคม

          9) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องมีความรู้และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ได้ ส่งเสริมการทำงานแบบ Digital และส่งเสริมอินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน ข้อมูลการเกษตร ร้านค้า

        10) ด้านวัฒนธรรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องช่วยกันอนุรักษ์ รักษา สืบทอด วัฒนธรรมอันดีงามให้สังคมเกิดความน่าอยู่ น้ำใจคนไทย ความเมตตาปราณี ความเพียร ความอดทน ความซื่อสัตย์

        11) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องช่วยกันดูแล รักษา ให้ดี และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

        12) ด้านการเมือง

        - การได้มาซึ่งอำนาจรัฐ/การใช้อำนาจรัฐ

        - การเลือกตั้ง

        กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องช่วยกันสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ต่อพี่น้องประชาชนให้เลือกคนดี เลือกคนมีความรู้  เข้ามา ปกครองบ้านเมือง ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด แผนยุทธศาสตร์ภาค

        - กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องไม่เป็นหัวคะแนนให้นักการเมือง ไม่ทำตัวเป็นลูกน้องนักการเมือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องช่วยกันปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

        13) ด้านความมั่นคง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องเป็นกลาง ช่วยกันสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในพื้นที่ไม่ทำให้คนทะเลาะกัน อยู่ร่วมกันให้ได้

       14) ด้านยาเสพติด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ ทั้งผู้ชายและผู้เสพ มีการแจ้งข่าวในทางลับ

       15) ด้านอาชญากรรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องช่วยกันป้องกัน ดูแล

                   - การค้ามนุษย์

    - อบายมุข/การพนัน

    - ความสงบเรียบร้อย

    - แก้ปัญหาผักตบชวา

    - แก้ปัญหาขยะในพื้นทีหมู่บ้าน/ตำบล

         16) การประกอบอาชีพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องช่วยกันส่งเสริม สนับสนุน

    - เกษตรกรรม

    - OTOP

    - การรวมกลุ่ม/สหกรณ์

    - ประชารัฐ/บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจำกัด

    - ด้านโครงสร้างพื้นฐาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ช่วยกันดูแล และแก้ไขปัญหาเร่งด่วน  เพื่อบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องประชาชน

       17) ด้านผังเมือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ในการประกาศใช้กฎหมายผังเมืองรวม กฏหมายควบคุมอาคารในทุกพื้นที่

         18) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องร่วมมือกับท้องถิ่น  เตรียมความพร้อม ในการแก้ปัญหาภัยพิบัติต่างๆให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน

                   - ภัยธรรมชาติ

                   - อุบัติเหตุทางถนน

                   - อุบัติเหตุทางน้ำ

          19) ด้านที่ดิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องช่วยกันทำให้เกิดความถูกต้องในเรื่องเอกสารสิทธิที่ดินที่สาธารณะประโยชน์ 

          20) การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพในการทำงาน คือการประเมิน

          21) ด้านการส่งเสริมบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อช่วยในการทำงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นเครื่องมือในการทำงานตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ทุกกระทรวง ให้สำเร็จและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติให้ได้