• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
หน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
  • รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
  • งานเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)
  • งานบริการข้อมูลข่าวสาร
  • งานบริการรับ - ส่ง เรื่องต่อ (Service Link)
  • งานบริการให้คำปรึกษา รับข้อคิดเห็นเสนอแนะ
  • หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว
  • งานบริการอื่นๆ