กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)
09:30 น.  ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"   ณ วัดโพธิ์ประสิทธิ์ หมู่3 ต.พระยาบรรลือ อ.ลาดบัวหลวง ปกครองจังหวัด  
14:00 น.  ร่วมติดตามผลการบริหารจัดการน้ำเขื่อนพระราม 6 อ.ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขององคมนตรี (นายจรัลธาดา  กรรณสูต)   ณ เขื่อนพระราม 6 ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ การแต่งกาย  : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายเรวัต ประสงค์)
09:30 น.  ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเเก้ไขปัญหาอุทกภัย     ห้องกองอำนวยการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย (วิทยายุทธ) ชั้น 1 สำนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  
11:00 น.  ประธานการประชุมรับฟังรายละเอียดโครงการบริหารจัดการความเสี่ยงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา   ห้องกองอำนวยการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย (วิทยายุทธ) ชั้น 1 สำนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่)
09:30 น.  ประธานประชุม ก.อบต.จังหวัดฯ ครั้งที่ 7/2560    ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
14:00 น.  หารือเรื่องสัตว์ปลอดโรคฯ   ณ ห้องทำงานรอง ผวจ. สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กลุ่มงานยุทธศาสตร์)  
18:00 น.  ร่วมต้อนรับปลัดกระทรวงสาธารณสุขในการประชุมวิชาการ     ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา 1 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง)
09:00 น.  ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"     วัดโพธิ์ประสิทธิ์ หมู่ 3 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง กลุ่มงานปกครอง ท.ปค. การแต่งกาย ชุดสุภาพไว้ทุกข์
09:30 น.  ตรวจสต๊อคข้าวของโรงสีที่เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกข้าวนาปรัง ปี   บจก.เกษตรรุ่งเรืองธัญญะ อ.ผักไห่ สนง.พาณิชย์จังหวัด  
09:30 น.  ร่วมประชุม ก.อบต.จังหวัดฯ ครั้งที่ 7/2560      ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
09:30 น.  ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเเก้ไขปัญหาอุทกภัย       ห้องกองอำนวยการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย (วิทยายุทธ) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรรีอยุธยา สนง.ปภ.จ.อย.  
13:30 น.  เยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร     โรงพยาบาลเสนา อ.เสนา สนง.ประกันสังคมจังหวัด  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายสัมฤทธิ์ กองเงิน)
14:00 น.  เข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)   ณ เขื่อนพระราม 6 ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ สนจ.(กลุ่มงานยุทธศาสตร์) การแต่งกาย  : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว
ข้อมูล ณ วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
© พัฒนาระบบงานโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา