กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)
09:00 น.  วิทยากรบรรยาย หัวข้อเรื่อง หลักการและทฤษฎีการเป็นผู้นำระดับยุทธศาสตร์   ณ หอประชุมพิบูลสงครามวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายเรวัต ประสงค์)
09:00 น.  ร่วมการประชุมตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน   ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี กอ.รมน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การแต่งกาย เครื่องแบบกากี คอพับแขนยาว
15:00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พ.ศ. 2561   ห้องกองอำนวยการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย (วิทยายุทธ) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่)
09:00 น.  ประธานตรวจสถานที่การขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ   ณม.1 ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา,ต.เสนา อ.หัวเวียง,ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาอยุธยา  
11:00 น.  ประธานประชุมคณะกรรมกาพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ   ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางกระสั้น อ.บางปะอิน สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาอยุธยา  
13:30 น.  ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี 2561   ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กลุ่มงานอำนวยการ)  
15:00 น.  ประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการเนรมิตอยุธยาฯ     ณ ห้องสมุดกรมการปกครองประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 2 อาคาร 4 ชั้น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นาย คมสัน เจริญอาจ)
11:00 น.  ตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561   อำเภอบางปะหัน กลุ่มงานปกครอง ท.ปค.  
13:30 น.  ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2561     ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น กลุ่มงานอำนวยการ สนง.จ.อย.  
13:30 น.  ประธานประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานวันมวยไทยนายขนมต้ม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561     ห้องประชุมชั้น 2 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายสัมฤทธิ์ กองเงิน)
09:00 น.  เข้าร่วมตรวจสถานที่และประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ   ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางกระสั้น ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาอยุธยา  
13:30 น.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ครั้งที่2/2561   ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น สนจ. กลุ่มงานอำนวยการ  
13:30 น.  เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานวันมวยไทยนายขนมต้ม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561   ห้องประชุมชั้น 2 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
© พัฒนาระบบงานโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา