กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายเรวัต ประสงค์)
06:00 น.  ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดและร่วมปั่นจักรยานในงาน "ปั่นสองน่อง มองกรุงศรี ท่องวิถีอยุธยา"     ศาลากลางหลังเก่า นายประทีป 063-3070076  
10:30 น.  วิทยากรบรรยายหลักสูตร นัักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง หัวข้อ “สถานการณ์และการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด”   โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา ศุนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่)
00:00 น.  -   -  
ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นาย คมสัน เจริญอาจ)
00:00 น.  ปฏิบัติหน้าที่เวรเฝ้ารับเสด็จฯ โดยมีข้าราชการเป็นผู้ช่วย ดังนี้ (1) นายสมชาย รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ  โทร. 086-3000339 (2) นายเอกรัฐ อิสโร เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ โทร.081-5273315  (3)ว่าท่ี ร.ต.ธนวันต์ โพธิ์ทอง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ โทร. 063-9031970 (4) นายนิสสรณ์ ศรีประภาพัฒน์ นิติกรปฏิบัติการ โทร. 063-9031913 (5) นายพงษ์ศักดิ์ สิริเถลิงเกียรติ เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน โทร. 080-0180595 (6) น.ส.ปราณี เจริญสม เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน โทร. 089-8568854   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่่มงานอำนวยการ สนง.จ.อย.  
ข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
© พัฒนาระบบงานโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา