กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)
09:30 น.  ประธานการประชุมติดตามผลก่อหนี้ผูกพันและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานจังหวัด (กลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด)  
13:30 น.  ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 1/61 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์"   ณ หอประชุมสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กลุ่มงานอำนวยการ) การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายเรวัต ประสงค์)
13:30 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2561   ห้องรับรอง ชั้น1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่)
09:00 น.  ตัวแทนทรงไทย  หารือเรื่องการจัดการตลาดกรุงศรี   ณ ห้องทำงานรองผู้ว่าราชการจังหวัด  
09:30 น.  ประธานประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัพระนครศรีอยุธยา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
13:30 น.  ประธานประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ณ ห้องประชุมไทรงาม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสา  
15:00 น.  ประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.)กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4   ณ ห้องประชุมวิทยายุทธ ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4  
ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นาย คมสัน เจริญอาจ)
09:00 น.  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 9/2561   ห้องประชุม สนง.ยุติธรรม ชั้น 2 สนง.ยุติธรรมจังหวัด  
09:30 น.  ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบการจัดทำสาธารูปโภค บ.วัชรพงศ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด , บ.รักธยา เอสเตท จำกัด, นายณธัญ ตู้จินดา และ บ.พรสมพัฒนา จำกัด     ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน, ต.เสนา อ.เสนา และ ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา สนง.ที่ดินจังหวัด  
09:30 น.  ร่วมคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็นเป็นสุข" ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561   อ.อุทัย และ อ.วังน้อย สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด  
10:00 น.  ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัด ครั้งที่ 2/2561   ห้องประชุม ชั้น 2 อบจ. อบจ.  
11:30 น.  อาจารย์เอื้อ ขอเข้าพบ หารือเรื่องการประดับไฟงานยอยศย่ิงฟ้าอยุธยามรดกโลก     ห้องทำงานปลัดจังหวัด กลุ่มงานปกครอง  
13:30 น.  ร่วมการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ     หอประชุมสนามกีฬาจังหวัด กลุ่่มงานอำนวยการ สนง.จ.อย. การแต่งกาย เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว
13:30 น.  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ฯ     ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายสัมฤทธิ์ กองเงิน)
09:30 น.  เข้าร่วมการประชุมติดตามผลก่อหนี้ผูกพันและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนจ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  
13:30 น.  กล่าวรายงานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 1/61 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์"   ณ หอประชุมสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนจ. กลุ่มงานอำนวยการ การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว
ข้อมูล ณ วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
© พัฒนาระบบงานโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา