กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)
08:30 น.  สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์สถานีวิทยุกระจายเสียงแ่งประเทสไทย เอฟ.เอ็ม 92.5 มฮ.และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ เรื่อง การบริหารจัดการน้ำ พร้อมวางแผนการทำนาเหลื่อมเวลา    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด  
09:00 น.  ประธานในพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกเครื่องสูบน้ำระยะไกลและรถบรรทุกเครื่องสูบน้ำท่วม/ขัง เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากทุ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ณ บริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายเรวัต ประสงค์)
09:30 น.  ประธานพิธีเปิดการประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลในระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  
13:30 น.  ประธานการประชุมการจัดกิจกรรมขบวนเฉลิมฉลองและการให้บริการจำหน่าย/เช่า ชุดไทย งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก   ห้องประชุม สนง.แรงงานจังหวัด ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ทำการปกครองจังหวัดฯ (กลุ่มงานปกครอง)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่)
10:00 น.  มอบโอวาทแก่คณะนักกีฬาที่เป็นตัวแทนจังหวัด และมอบเสื้่อให้แก่ผู้แทนคณะนักกีฬาในนามของจังหวัดจำนวน 30คน   ณ บริเวณห้องโถง ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
13:30 น.  ประธานเปิดการประชุมการสร้างการรับรู้และความยั่งยืนในพื้นที่รับน้ำตามแผนการปลูกข้าวเหลื่อมวลาการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง     ณ ห้องประชุมอำเภอเสนา อ.เสนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นาย คมสัน เจริญอาจ)
08:30 น.  ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ 1" ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน สนง.ปภ.จ.อย.  
09:30 น.  ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำเเละเเก้ไขปัญหาอุทกภัย     ห้องกองอำนวยการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย (วิทยายุทธ) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรรีอยุธยา สนง.ปภ.จ.อย.  
10:00 น.  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยขบวนแถวรถบรรทุกเครื่องสูบน้ำระยะไกลและรถบรรทุกเครื่องสูบน้ำท่วม/ขังฯ   ด้านหลังศาลากลางจังหวัดฯ สนง.ปภ.จ.อย.  
14:30 น.  ร้านธีรศิลป์ ทีมออกแบบซุ้มทางเข้างานยอยศฯ ขอเข้าพบ       ห้องทำงานปลัดจังหวัด กลุ่มงานปกครอง ท.ปค.  
ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
© พัฒนาระบบงานโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา