กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)
08:00 น.  เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของมท.   ณ ห้องประชุมปริ๊นบอลรูม 3 ชั้น 11 อาคาร 1 รร.ปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ สำนักงานจังหวัด (กลุ่มงานอำนวยการ)  
17:00 น.  นำนักเรียนทุนพระราชทานฯ ม.ท.ศ. ปี 2560 เข้าเฝ้า   ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา สำนักงานจังหวัด (กลุ่มงานอำนวยการ) การแต่งกาย : ปกติขาวไว้ทุกข์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายเรวัต ประสงค์)
00:00 น.     
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่)
00:00 น.  -   -  
ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง)
00:00 น.  -     - -  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายสัมฤทธิ์ กองเงิน)
00:00 น.  ปฏิบัติหน้าที่เวรเฝ้ารับเสด็จฯ โดยมีข้าราชการเป็นผู้ช่วย ดังนี้ (1)นายมนตรี ลังกาพินธุ์ ป้องกันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.08-56619980 (2)นายวีระพงษ์ สุราษฎร์มณี เจ้าพนังงานปกครองชำนาญการ (3)นายสิทธิชัย สิทธิสมาน เจ้าพนังงานปกครองชำนาญการ (4)นายวัษณุ จันทร์โต เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (5)นายสมนึก รัมมะวงษ์ เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน (6)นางสุพักตร์ ยอดสุรางค์ เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน โทร. 08-7751-3044     
18:30 น.  เป็นประธานเปิดกิจกรรมเทศการดนตรี "อยุธยายามเย็น"    ณ ป้อมเพชร สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ  
ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560
© พัฒนาระบบงานโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา