กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)
07:30 น.  ประธานการพบปะหารือระหว่างส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัด "สภากาแฟ"   ณ หอประชุมโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
09:00 น.  ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน   ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรางจระเข้ อำเภอเสนา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายสัมฤทธิ์ กองเงิน)
07:00 น.  กิจกรรมพบปะหารือระหว่างส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัด"สภากาแฟ"   ณ หอประชุมโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา สภาวัฒนะธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
09:00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่8/2561     ณ ห้องประชุมมงคลบพิตร (1) อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนจ.(กลุ่มงานยุทธศาสตร์)  
ข้อมูล ณ วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561
© พัฒนาระบบงานโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา