กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)
07:00 น.  ประธานการพบปะหารือระหว่างส่วนราชการและทุกภคส่วนในจังหวัด "สภากาแฟ" แบบไม่เป็นทางการ   ณ อาคารเรือนไทยสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  
09:00 น.  กล่าวต้อนรับนายจรัลธาดา  กรรณสูต องคมนตรี ประธานในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ    ณ ท่าชัยยุทธ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทย สำนักงานประมงจังหวัดพรนะครศรีอยุธยา การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายเรวัต ประสงค์)
07:00 น.  ร่วมพบปะหารือระหว่างส่วนราชการและทุกภาคส่วนในจังหวัด "สภากาแฟ"     อาคารเรือนไทย สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
10:00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการชั้นสูงประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ห้องสัสดีจังหวัด ชั้น 2 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสัสดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่)
07:00 น.  ร่วมพบปะหารือระหว่างส่วนราชการและทุกภาคส่วนในจังหวัด "สภากาแฟ"   อาคารเรือนไทยสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลับราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  
09:00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด   ณ ห้องประชุมมงคลบพิตร (1) อาคาร 4ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)  
10:30 น.  ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล่ำลำน้ำ   ณ ห้องประชุมบึงพระราม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาอยุธยา  
13:30 น.  ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธธยา  
ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นาย คมสัน เจริญอาจ)
07:00 น.  ร่วมพบปะหารือระหว่างส่วนราชการและทุกภาคส่วนในจังหวัด "สภากาแฟ"     อาคารเรือนไทยสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
09:00 น.  ร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 5/2561   ห้องประชุมมงคลบพิตร 1 ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สนง.จ.อย.  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายสัมฤทธิ์ กองเงิน)
07:00 น.  ร่วมพบปะหารือระหว่างส่วนราชการและทุกภาคส่วนในจังหวัด "สภากาแฟ"   ณ อาคารเรือนไทย สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
14:00 น.  ประชุมร่างคณะกรรมการพิจารณาร่างข้อกำหนดขอบเขตโดยละเอียดของงาน(TOR)และราคากลาง   ณ ห้องประชุมราชบูรณะ ชั้น2 อาคาร 4 ชั้น OSM  
ข้อมูล ณ วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
© พัฒนาระบบงานโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา